Week2

Week 2: ระหว่างวันที่ 17 – 21 ส.ค. 58
วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
อังคาร
ปันกันอ่าน
- การถ่ายทอดความรู้ สื่อสาร
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- Brain Gym กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำหนังสือมาให้นักเรียนเลือกคนละ 1 เล่ม
- ครูกระตุ้นให้นักเรียนเลือกหนังสือที่สนใจ
- นักเรียนนำเรื่องที่อ่านมาแลกเปลี่ยนกันและกัน
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
พุธ
ถ้าฉันเป็น ฉันจะ..
- การคิดวิเคราะห์
- การสื่อสาร การฟัง
- สติ
ขั้นนำ :
- Brain Gym เรื่องเล่า
ขั้นกิจกรรม :
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ถ้าฉันเป็น.. ฉันจะ...”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา
พฤหัส
ดนตรีดลใจ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำบทเพลง ฝากโจทย์ให้นักเรียนฟังอย่างใคร่ครวญ
- เมื่อเพลงจบ ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ณ เวลานั้น ผู้แต่งรู้สึกอย่างไร อยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง”
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- กีตาร์ / เนื้อเพลง
- ภาพประกอบ
- เพลงสปา
ศุกร์
เรื่องเล่าเร้าพลัง
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- ครูแนะนำเรื่องจากหนังสือ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนมีเรื่องเล่าหรือบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจกับเราบ้าง”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และใคร่ครวญ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา

ถอดจิตศึกษา week 2


ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ

ขั้นกิจกรรม :
- ครูชวนคุยเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเรา(คนร้ายวางระเบิด) ในเร็วๆนี้


- ครูอ่านบทความเรื่องสั้นของวินทร์ เลียววาริณ ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนเขียนต่อตอนท้าย
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้น พร้อมภาพประกอบที่ถ่ายทอด

 ขั้นจบ :


Empower, ขอบคุณกันและกัน

ถอดบทเรียน
กิจกรรม: เรียนรู้จากข่าว
เป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนทันต่อเหตุการณ์ และสามารถคิดเชื่อมโยงกับตัวเองได้
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ:
·         ครูให้นั่งเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยู่กับตัวเอง
ขั้นกิจกรรม:
·         ครูตั้งคำถามกระตุ้นนักเรียน “2-3 วันนี้มีข่าวดังอะไรบ้าง” เมื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนกัน ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
·         ครูอ่านบทความจาก http://www.winbookclub.com/wormtalkdetail.php?topicid=1523 และให้นักเรียนช่วยกันแต่งตอนจบต่อ
·         นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้คิดร่วมกัน
ขั้นจบ:
·         ครูและนักเรียนส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ตาวข่าวที่เกิดขึ้น

จากคำถามที่ตั้ง นักเรียนส่วนใหญ่ตอบเรื่องเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพฯ จากนั้นครูถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิด และอ่านบทความเรื่อง “มือระเบิด” ซึ่งเป็นบทความที่ไม่ได้แต่ตอนจบไว้ ครูให้เวลา 5 นาทีให้นักเรียนช่วยกันแต่งตอนจบและนำมาแลกเปลี่ยนกัน ขั้นจบ ครูให้นักเรียนทุกคนจับมือและหลับตา ส่งกำลังใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น