Week6

Week 6
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
สะพานของตัวเรา
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- ความคิดสร้างสรรค์
- การเชื่อมโยง


ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนสร้างสะพานจากเชือกและหลอดกาแฟ พร้อมทั้งตั้งชื่อสะพานของตัวเอง และถ่ายทอดเชื่อมโยงกับตัวนักเรียนอย่างไร
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เชือก
- หลอดกาแฟ
- เพลงสปา
- เรื่องเล่า
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูทำกิจกรรมโยคะแต่ละท่า
-          ครูพูดสร้างแรงให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงโยคะ
(มันตรา)
พุธ
เขียนความรู้สึก..ผ่านลายเส้น
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- ความคิดเชื่อมโยง
- ความคิดสร้างสรรค์

ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนเขียนลายเส้นต่อในกระดาษวาดรูปตามจินตนาการของตนเอง เชื่อมโยงกับภาพที่มีอยู่
-          ครูให้นักเรียนถ่ายทอดรูปที่นักเรียนวาดเชื่อมโยงกับตัวนักเรียนเองและเพื่อนๆ
-          ให้นักเรียนแต่ละคนตั้งชื่อภาพ พร้อมแต่งนิทานต่อจากภาพเดียวจนครบวงกลมอ
ขั้นสรุป: Empower, ชื่นชม, ขอบคุณทุกๆ สรรพสิ่ง
- กระดาษ
-  ปากกา

พฤหัสบดี
คลิปเพื่อคิด
- สมาธิ
- การคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญกับตนเอง
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน ให้โจทย์นักเรียนให้เขียนความคิด ความรู้สึกจากคำที่ครูบอก (4 คำ- กรุงเทพฯ, การศึกษา, ชีวิตตอนนี้, ครูข้างถนน
- ครูเปิดคลิปรายการ The Changemaker EP.01 ครูข้างถนน พาเด็กเร่ร่อนมาเรียนหนังสือ
- ครูให้นักเรียนลองคิดใคร่ครวญเปรียบเทียบสิ่งที่เขียนก่อนและหลังดูคลิป และแลกเปลี่ยนร่วมกัน
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- ดินสอ ปากกา
ศุกร์
ก้อนหินแห่งพลังใจ
- ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยง
- สติ

ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนหยิบหินมาคนละ 1-2 ก้อน ก่อนนั่งวงกลม
-          ครูใช้คำถาม”นักเรียนคิดว่าหินก้อนที่อยู่กับเราสามารถสร้างพลังใจให้กับเราได้อย่างไร”
-          นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคน
-          ครูเล่าเรื่อง “พลังใจของก้อนหิน” ให้นักเรียนใคร่ครวญ
ขั้นสรุป:ขอบคุณกันและกัน,Empower
- ก้อนหิน
- เพลงสปา
- เรื่องเล่าจากครู

ชื่อกิจกรรม : เขียนความรู้สึก..ผ่านลายเส้น
การดำเนินกิจกรรม
- ครูและนักเรียนทักทายสวัสดีกันและกัน พร้อมกับครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมด้วยการทำสมาธิประมาณ 2-3 นาที พร้อมกับกล่าวEmpower ขอบคุณความตั้งใจของแต่ละคนในการร่วมกิจกรรม
- ครูนำกระดาษ A4 ที่เตรียมมา ชูนำเสนอลวดลายที่ครูวาดเข้ามาเพียงน้อยนิด ก่อนเล่าเชื่อมโยงให้นักเรียนขีดลายเส้นตามความรู้สึก เชื่อมโยงกับเพื่อนๆ ทุกคน โดยเวียนจากทางด้านซ้ายมือของครูจนครบวงกลม
- นักเรียนรับกระดาษไปแล้ว เริ่มเขียนภาพตามลายเส้นของแต่ละคน โดยครูกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 1 นาที พร้อมกับกล่าวขอบคุณเพื่อนๆ ที่รออย่างตั้งใจ และขอบคุณคนที่วาดภาพเสร็จแล้วส่งสัญญาณรอเพื่อนๆ
- เมื่อครบทุกคนรวมภาพเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ครูให้นักเรียนดูภาพวาดร่วมกันและให้นักเรียนร่วมตั้งชื่อภาพวาด พร้อมกับให้เหตุผลของแต่ละคนที่ตั้งชื่อภาพดังกล่าว
- จากนั้นครูให้ทุกคนในวงกลม ร่วมกันสร้างนิทานจากภาพในกระดาษแผ่นดังกล่าวเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน โดยเวียนเล่าเรื่องจากวงด้านขวามือครูวนไปจนครูคนสุดท้ายทางด้านซ้าย โดยที่ครูกล่าวขอบคุณเพื่อนๆ ที่เล่าเรื่อง
- ครูและนักเรียนต่างชื่นชมเรื่องราวดีๆ ที่ทุกคนช่วยกันดำเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมกับครูพานักเรียนทุกคนกับมาอยู่กับตัวเอง กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
ขั้นจบ:

- ขอบคุณกันและกัน พร้อมบอกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างวันนี้ รู้สึกอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น