Week9

Week 9
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- อดทน
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูพูดสร้างแรง ให้นักเรียนเห็นคุณค่า
-          ครูนำกิจกรรมโยคะแต่ละท่า
-          Body Scan
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เพลงโยคะ (Mantra)
อังคาร
ครุ่นคำนึง
-ใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนนึกถึงวันแรกที่มามัธยมฯ จนถึงปัจจุบัน /เรียนรู้อะไร?/ เห็นอย่างไร? /อยากบอกกอะไร
-          ครูให้นักเรียนเขียนความรู้สึกลงในสมุดบันทึกคิด ตามมุมต่างๆ แล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆ และครูรับฟัง
ขั้นสรุป:ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา
- บรรยากาศการเรียนรู้
- เนื้อเพลง
พุธ
จับคู่ อยากบอกเพื่อนว่า...
- การคิดวิเคราะห์
- การสังเกต คิดเชื่อมโยง
- สติ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym, รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนจับคู่ แล้วหาเพื่อนไปพูดคุย บอกสิ่งที่อยากบอกเพื่อนๆ
-          ครูอำนวยกิจกรรมสร้างบรรยากาศ
-          กลับมารวมกัน ครูพูดให้กำลังใจ จาก..เพื่อนถึงเพื่อน...
ขั้นสรุป:ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศการเรียนรู้
- ภาพเพื่อน (ครูเตรียมมา)
พฤหัสบดี
เหตุการณ์เมื่อวันวาน
- การใคร่ครวญ ไตร่ตรองความรู้สึก
- สติ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูสร้างแรงด้วยเรื่องเล่า สมัยครูเรียนประถมฯ มัธยมฯ มหาวิทยาลัย
-          ให้เด็กซักถาม เพื่อคิดต่อ เชื่อมโยง
-          ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคน
ขั้นสรุป:ครูขอบคุณประสบการณ์เดิมของนักเรียน
              ขอบคุณกันและกัน
-เพลงสปา
- เรื่องเล่า ประสบการณ์เดิม
ศุกร์
เขียนบอกความรู้สึกถึงกันและกัน
-เคารพตนเอง นอบน้อมกับสรรพสิ่ง
- ใคร่ครวญกับตนเอง
- สติ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูบอกความรู้สึก โน้มน้าวความเป็นหนึ่งเดียว ก่อนให้โจทย์ “เขียนบอกความรู้สึก”
-          แจกกระดาษ A4 เขียนชื่อตนเอง ส่งต่อๆ ให้ทุกคนรอบๆ วงเขียนถึงกันและกัน
-          ให้นักเรียน 4-5 คน บอกความรู้สึกโดยรวมกับครูและเพื่อนๆ ตลอด Q2
-          ครูขมวดความเข้าใจ สร้างบรรยากาศอิ่มเอม
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณกันและกัน



           ชื่อกิจกรรม : ครุ่นคำนึง

การดำเนินกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเดินมาอย่างมีสติ/รู้ตัว และคิดคำนึงขณะที่เดินมา รู้สึกตัวเสมอทุกลมหายใจ




- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมกล่าวทักทายครู แล้วครูให้ทุกคนทำสมาธิ / รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก และมีเพลงสปาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
- ครูให้โจทย์นักเรียนทุกคนเกี่ยวกับความหลังเมื่อ 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา เจอคุณครู เพื่อนๆ
พบการเปลี่ยนแปลงอะไรของตนเองบาง?




- นักเรียนแต่ละคนแยกย้ายเขียนครุ่นคำนึงของแต่ละคนลงในสมุดเล่มเล็ก และบรรยายผ่านภาพวาดจากการใคร่ครวญของแต่ละคนอีกด้วย









ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น